Nils Elsrud

Med henvisning til § 8 i Buskerud Bowlingkrets lover har styret i Buskerud Bowlingkrets
gleden av å innkalle til kretsting 2013.

Kretstinget avholdes 26. September 2013 kl. 18.00.
Sted: Metro Bowlingsenter, Drammen

Agenda
1. Godkjenne de frammøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder
4. Velge sekretærer og 2 til å undertegne protokoll
5. Behandle beretning for siste ting periode.
6. Behandle kretsens regnskap i revidert stand, samt budsjett for kommende ting periode.
7. Behandle innkommende saker (Alle saker fremmet av styret)
a) Buskerud Championat
i. Skal vi klare å opprettholde denne turneringen, så må det inn økonomi i dette. Her trenger vi hjelp fra klubbene.
b) Buskerud liga
i. Det har vært forsøk på å dra i gang en liga i Buskerud. Dette har strandet på at klubbene har vært uenig i opplegget og at noen haller ikke har vært velvillige i sine vurderinger av tider ligaen skal gå på.
c) 10 kroningen
i. Pr. nå skal dette øremerkes juniorarbeidet i kretsen. Endres til at kretsstyret kan disponere til bowlingens fremme i kretsen. Da er det opp til styret å sørge for at juniorene får sitt men kan også benytte disse midlene til andre ting( f.eks. Buskerudchampionatet, samlinger etc…)

8. Valg
Valg styre
Valg øvrige

a) Revisor

Innbydelse til kretstinget 2013 vil ikke bli meddelt på annen måte
Enn ved denne innkalling

Klubbene kan møte med det antall møtedelegater som fremkommer i § 9 i Buskerud Bowlingkrets lover. Klubbenes representanter i styret Telles ikke blant disse delegatene. Antall delegater meddeles styre i Buskerud bowling krets innen Det henstilles til klubbene og møte med representanter så det kommer noen fra alle klubber.

Styret i Buskerud Bowlingkrets skal bestå av en representant fra hver av de 5 klubbene, fortrinnsvis fra klubbenes egne styrer. Hver av representantene skal også ha en varamann fra sin egen klubb. Gruppen selv må bestemme seg imellom hvem som skal inneha hvilke verv. Vervene skal gjelde for 2 år av gangen med forskyvning for leder/kasserer og nestleder/sekretær.